Werkwijze

Stap 1. Aanmelding
De aanmelding gebeurt na doorverwijzing of op eigen initiatief, door één van beide ouders.
Dit kan telefonisch of per mail.

Stap 2. Intake
Een intakegesprek is een eerste kennismakingsgesprek, dat in de eerste plaats gericht is op een verkenning van de klachten.
Tijdens dit gesprek wordt enerzijds een duidelijk beeld geschetst van de huidige problemen, anderzijds worden ook de talenten van het kind belicht. Er wordt nagegaan wat de hulpvraag is van het kind en van de ouders.
Tenslotte wordt er uitleg gegeven over de werkwijze, het verloop en de tarieven van een psychologische begeleiding.

Stap 3. Onderzoeksfase
De aanmeldingsklacht wordt in deze fase verder uitgediept. Het doel van deze fase is het kind te leren kennen, zowel in het verleden als in de huidige situatie. Daarbij wordt er nagegaan hoe het kind zich voelt, gedraagt en functioneert binnen verschillende contexten. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak, instandhoudende factoren en versterkende factoren van het gedrag dat storend werkt binnen de huidige situatie.
Via diagnostisch onderzoek, ontwikkelingsanamnestisch onderzoek, vragenlijsten, contact met betrokken partijen zoals school en gesprekken met kind en/of ouder wordt dit alles in kaart gebracht.
Indien nodig wordt er samengewerkt met een (externe) kinderpsychiater.
Eénmaal een duidelijk beeld van het probleem gevormd is, worden de resultaten besproken met zowel ouders als kind.
Een behandelplan wordt opgesteld en voorgelegd. De therapievorm wordt bepaald en besproken, zodat het plan van aanpak duidelijk is voor alle partijen.
Wanneer de vraag zich beperkt tot diagnostisch onderzoek, zoals bijvoorbeeld voor terugbetaling van logopedie, wordt de onderzoeksfase afgesloten met een adviesgesprek. Een uitgebreid verslag van de resultaten wordt daarbij overlopen en meegegeven.

Stap 4. Therapie
Elke therapievorm is gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie.
Naargelang de nood en vraag kan zowel individuele therapie, groepstherapie en/of ouderbegeleiding worden opgestart.