GDPR

GDPR

De verwerking van uw persoonsgegevens worden met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid
beschermd.
De persoons- en gezondheidsgegevens worden verwerkt door Karolien Raeymaekers, Terlindenweg
93, 1730 Asse. Zij worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel
zolang dit hiervoor nodig is.

Welke gegevens worden verzameld?
– Identificatiegegevens
– Pasfoto
– Mutualiteitsgegevens
– Gegevens van vorige hulpverlening
– Aantekeningen over de inhoud van de sessies
– Eventueel informatie over familieleden, voor zover dit relevant is voor de begeleiding

Deze gegevens worden verzameld om u een kwaliteitsvolle zorg te kunnen bieden, zowel naar
preventie als naar diagnose en behandeling toe.
We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd en zijn
onderhevig aan het beroepsgeheim.
Uw dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden. Overige informatie die
niet tot uw medisch dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of
niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.
De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg
met artsen of zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt of anders geanonimiseerd gedeeld.
Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere
zorgverlener.
In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door
verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor
niet-verzekerde patiƫnten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW.
U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken, en
corrigeren. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking
ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van
deze gegevens rusten.

Als u naar aanleiding van ons Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan gerust
contact op!